Historie

Het Dorpsblad Zwartemeer is een uitgave van de Stichting Dorpskrant Zwartemeer.

In 1975 is de Dorpskrant Zwartemeer voor het eerst verschenen. Hij werd huis aan huis in Zwartemeer verspreid, en was bedoeld om de bevolking te betrekken bij de ontwikkelingen en activiteiten die in het dorp plaatsvonden.

Oorspronkelijk resulteerde de Dorpskrant onder het “Onderwijs Opbouwwerk Project” dat in 1975 met brede steun van de gemeente in Zwartemeer van start ging. Veel van de kosten werden aanvankelijk ook vanuit het project vergoed, en bood men tevens ruimte en materiaal voor het redactieteam en de pakkers die de krant in een paar avonden in elkaar zetten. Typen, knippen, plakken, drukken, stapelen en nieten tot je er blauwe vingers van kreeg.

Om de kosten ook voor de toekomst te kunnen dekken werden er adverteerders benaderd, werd er jaarlijks een huis-aan-huis collecte gehouden en een vrije bijdrage van de verenigingen organisaties in het dorp gevraagd. De krant groeide naar een onmisbare kroniek voor de Zwartemeerse samenleving. Zo’n 15 vrijwilligers waren iedere maand een paar avonden druk in de weer om de krant klaar te maken. De drijvende krachten van het eerste uur waren m.n. Marietje Hoiting (+ 9 sept 1998), Jo Santen-Middeljans, Jo Hoogenberg-Vos en Henrie Wittendorp. Het team werd daarbij actief ondersteund door de opbouwwerker Jos Gerritsen, die ook de initiatiefnemer was om te komen tot een dorpskrant.

Het krantje werd naar vele adressen buiten Zwartemeer gezonden en alle raadsleden, het college van B. en W. en diverse ambtenaren en gemeentelijke afdelingen kregen de Dorpskrant in hun postbakje.
De Dorpskrant Zwartemeer werd tot aan oktober 2004 uitgegeven als een meerbladig blad, 16 tot 30 bladzijden. Altijd afgedrukt op A4 formaat en aan de linker kant geniet. In de tachtiger jaren was het niet meer mogelijk gebleken collectanten te activeren voor een collecte. In de negentiger jaren lieten ook veel verenigingen die werden aangeschreven voor een bijdrage niets meer van zich horen of zien.

Gevolg was dat de kosten gedekt moesten worden uit de advertentieopbrengsten. Er werd enige versobering doorgevoerd door geen gekleurd voor- en achterblad meer te nemen en in de vakantie geen dorpskrant meer uit te geven. Na 2000 liep de belangstelling voor een advertentie in de Dorpskrant zienderogen terug en liepen de kosten voor het drukken omhoog en moest de redactie besluiten om te stoppen of er moest een bijdrage komen van een derde die de uitgave verder mogelijk zou maken.
Na herhaaldelijke oproepen waarop geen enkele reactie kwam, heeft de redactie in oktober 2004 moeten besluiten om te stoppen met de uitgave van de Dorpskrant Zwartemeer.

Toen er dus echt geen Dorpskrant meer kwam, kwamen met namen het SKW (Sociaal Kultureel Werk) en de Dorpsraad Zwartemeer in het geweer. “De Dorpskrant moet blijven”, was een ieders mening.
Er is toen besloten om op voorstel van de redactie een geheel andere vorm voor het blad te kiezen. Het werd een heel compact blad van maximaal 4 kantjes A4 groot op A3-formaat gedrukt en gevouwen. Hiermee werden de kosten met ca 70 % gereduceerd. Bovendien werd het blad daarna Dorpsblad Zwartemeer genoemd, en werd geheel op de computer gemaakt en digitaal bij een professionele drukkerij gedrukt. Naast dat er weer adverteerders geworven zijn, zou er jaarlijks een bijdrage vanuit de Dorpsraad ter beschikking komen.

Na 2004, na de introductie van het Dorpsblad, is het redactieteam opgeheven omdat er geen hand- en spandiensten meer verricht hoefden te worden. De redactie bestaat momenteel uit één persoon, die alle voorbereidende werkzaamheden voor het blad verzorgd. Het blad wordt nog steeds huis-aan-huis in Zwartemeer bezorgd. Het is niet meer mogelijk om het blad ook in papieren vorm toegezonden te krijgen, maar kan wel naar ieder belangstellend e-mail-adres worden gemaild.
Intussen heeft ook Internet zijn intrede gemaakt bij het Dorpsblad. Sinds 2005 is er de website www.dorpsblad.com waarop alle informatie die op enigerlei wijze tot de redactie komt en redelijkerwijs interessant of belangrijk is voor de Zwartemeerse bevolking, wordt geplaatst.

De Stichting Dorpkrant Zwartemeer is nog steeds de stichting onder wiens auspiciën het Dorpsblad wordt uitgegeven. De stichting wordt in rechte vertegenwoordigd door Anneke Hoogenberg-Arling als voorzitter, Ria Bruinsma-Peters als secretaresse en Henrie Wittendorp als penningmeester en redacteur. De doelstelling is en blijft nog steeds om de bevolking te betrekken bij de ontwikkelingen en activiteiten die in het dorp plaatsvinden.